අහස, පොළව - නුඹ, මම

෴ඇය හා මම දෙදෙනෙකු නොවේ෴

Back
to top