මා හදුනා (නො)ගත් ඔබ

ව්‍යාකරණයෙන් තොර
මගේ කවි පද වල,
දු‍ටුව සුන්දර බව,
ඒ සොඳුරු සිතුවිලි ගැලපූ
සිත ගැන
නුදු‍ටු අරුමය
ඔබ....

CONVERSATION

4 ක් වැහි බිදු පැවසුවේය මේසේ :

Back
to top