අහස, පොළව - නුඹ, මම

෴ස්නේහ සඳ ඔබ෴

෴සමුදෙන්නද ළඟ ඉන්නද නොදැන තැවෙන පෙම් සිත මම෴

Back
to top